heeltegans verkeerd

Het was mijn bedoeling dat Taalblog van DS als “niet te missen” bij u aan te raden. Helaas blijkt men er de bal meer dan eens mis te slaan. Naam nu de entry op()houden:

Laat het er ons ophouden dat Naïma volgende week niet in ons bedrijf zal komen

beter:

Let [sic] het ons erop houden dat Naïma…

De eerste zin is verkeerd; in die context kan op()houden niet aaneen worden geschreven, omdat, wanneer dat wel gebeurt, de betekenis volledig wijzigt.

Correct zijn: “laten we erover ophouden”, “laat het er ons op houden”, en ook “laat het ons erop houden”.

De betekenis van op()houden verschilt in het gebruik als “ophouden” (omhoog houden, of stoppen) dan wel als “erop houden” (en er is ook nog “erop nahouden”). Taalkundig dient te worden bepaald of “op” in elk van de gevallen een onderdeel is van een scheidbaar werkwoord, dan wel een voorzetsel in een (geijkte) uitdrukking. Wanneer men bedoelt “ervan uitgaan dat”, “als vaststaand aannemen dat” (cfr van Dale), maakt de “op” deel uit van een uitdrukking (bij het werkwoord houden), en niet van het werkwoord zelf. Daarom is het gebruik van “ophouden” in de zin Laat het er ons ophouden dat Naïma volgende week niet in ons bedrijf zal komen verkeerd.

Maar ik zal er maar over ophouden er u verder niet meer mee vervelen.

6 gedachtes over “heeltegans verkeerd”

  1. Persoonlijk vind ik die ‘erop’ evenmin correct. Ik zou het zo enkel gebruiken om een fysieke positie aan te duiden.
    In deze zin zou ik ‘er op’ schrijven.

  2. Daar zijn eventueel argumenten voor aan te brengen.

    Maar in deze zin vormt die er+op een voornaamwoordelijk bijwoord, dat dienst doet als voorlopig voorzetselvoorwerp, om de eigenlijke voorzetselvoorwerpszin (de bijzin) in te leiden. En voornaamwoordelijke bijwoorden worden aaneen geschreven, wanneer ze (direct) naast elkaar voorkomen.

  3. Zolang de ontslasting maar goed is en je niet alles moet ophouden lijkt me alles in orde…

Reacties zijn gesloten.